Полагане на ПСОВ BioCleaner BC4 – 150

ОСНОВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПОЛАГАНЕ НА ПСОВ BIO CLEANER BC 4 – 150 НА ФИРМА ENVI-PUR s. r. o.

ВС 4 – 15

Полагане в терена

 1. Полагане под нивото на терена.

Резервоара е положен изцяло в земята. При полагане на дълбочина по-голяма от височината на резервоара на ПСОВ е необходимо допълнително да се поръча пластмасова надстройка. В случай, че надстройката е по-висока от 0,5 m, е необходимо да се осигури безопасен достъп да резервоара на ПСОВ (например с пасарелка).

 1. Полагане над нивото на терена.

Ако ПСОВ бъде положена над нивото на терена (например в мазе и подобно) е необходимо да се поръча статично подсилен (армиран) резервоар.

Възможни решения за покриване

Всички основни възможности за покриване са оразмерени така, че недават възможност за преминаване на техника по капака на резервоара. Стените на резервоарите не са оразмерени за полагане на тежки капаци (монолитен бетон, бетонови модули, блокове, метални капаци и др. подобни).

 1. ламинатово (пластмасово) покритие

предимства: леко, лесен достъп до резервоара

 

 

 

 

 

 1. ламинатово (пластмасово) покритие с армировка с възможност за ходене по него

Подобно решение като посоченото в точка A) с армировка даваща възможност за ходене по капака на резервоара

 1. метални капаци

предимства: възможност зо преминаване през него

 

 

 

 

 

 

 1. дървен капак

предимства: възможност за ходене, естествен природен изглед

недостатъци: ограничен срок на експлоатация

Разполагане на мембраннно-въздушна помпа (компресор) и електроразпределително табло)

Комресора и електроразпределителното табло се разполагат в сухи помещения, без опасност от замръзмане а дължината на захранващия маркуч нетрябва да превишава 15 m. Компресора не може да се разположи директно над водния резервоар и трабва да бъде инсталиран по-високо от максималното водно ниво в ПСОВ. Външната температура за мембраннно-въздушната помпа се препоръчва да бъде в диапазона 5°C до 40°C. Електроразпределителното табло се инсталира върху стабилна основа.

Строително планиране

Размери на строителния изкоп

За инсталиране на ПСОВ е необходимо предварително да се подготви подложен бетон в изкопана строителна яма, която е приблизително с 1 m по-голяма от хоризонталните размери на пречиствателната станция.

Подложен бетон

При инсталиране резервоара се поставя върху подложен бетон, положен съгласно следната таблица:

Тип ПСОВ Оразмеряване на подложния бетон

BC 4 – 12

100 mm армиран с арматурна мрежа

BC 15

150 mm армиран с арматурна мрежа

Засипване/бетониране на резервоара

BC 4 – 12

Пречиствателната станция може да се инсталира съобразно местните условия под нивото на терена, без допълнително статично укрепвяне. Резервоара на реактора е статично оразмерен за засипване с пръст C 14 (глинестопесъчлива почва, естествено влажна, уплътнена) с плътност 1.85 t/m3 при ъгъл на вътрешно триене 36o с фугата в основата, при максимално 2500 mm под нивото на подтотвения терен. Резервоара не е оразмерен за допълнително натоварване, например от преминаващи транспортни средства. В случай на нужда е необходимо резервоара да се укрепи статично, например чрез бетониране. Метода на засипване или бетониране е посочен в монтажната инструкция за засипване или бетониране на ПСОВ. За бетониране се доставя тип BC оборудван с ламели.

BC 15

Необходимо е резервоара да се бетонира с бетон C20 с дебелина 20 cm..За бетониране се доставя тип BC оборудван с ламели.

Решения при високо ниво на подпочвени води

Изтласкващата сила на подпочвените води може в случай, че нивото на подпочвените води е по-високо от това на водата в резервоара (при полатане на резервоара, при изпомпване на водата в него), да предизвика изтласкане на контейнера от първоначалното му местоположение. (Нивото на подпочвените води не трябва да бъде над фугата в основата, в противен случай съществува опосност от изтласкане на ПСОВ при изпомпване на водата, респективо при понижаване на водното ниво в пречиствателната станция).

При наличие на опасност от изтласкане на резервоара от налягането на подпочвените води, се използва специален набор за изравняване на налягането или е необходимо контейнера да се бетонира (водоплътен бетон, пхри което работната фуга се третира по позходащ начин с водоплътен силикон).

Експлоатационна диспозиция

Когато резервоара не е бетониран, не трябва да остава празен продължително време, Резервоара се изпразва само за неизбежно необходимия период от време а в случай, че съоръжението е в гаранционен срок, само в присъствието на доставчика или на уторизиран негов представител..

При непредвидено повишаване нивото на подпочвените води над основната фуга, когато почвата за засипване не е добре уплатнена а резервоара е без вода, може да се стигне под влияние на изнласкващата сила до изплуване на резервоара.

BC 20 – 150

Полагане в терена

 1. Полагане под нивото на терена в равнина

 2. Полагане под нивото на терена в склон

 3. Полагане над нивото на околния терен – в насип

 1. Полагане под нивото на терена в равнина

  • този вариант предполага изграждане на изкоп и полагане на подложна бетонова плоча

  • не се препоръчва при високо ниво на подпочвени води, които биха достигнали до основата на резервоара

Полагане под нивото на терена в склон:

  • този вариант предполага изграждане на изкоп и бетониране на основната фуга, или плитък изкоп с полагане на подложна бетонова плоча и засипване на пространството между склона и пречиствателната станция

  • при голям наклон на терена е необходимо изграждане на довеждащ път (стълби) и на манипулационна площадка около ПСОВ поне от една страна, по-добре ат две страни

  • не се препоръчва при високо ниво на подпочвени води, които могат да засегнат основата на резервоара

  • при петата на склона трябва да се изгради дренаж – например транщея от бетонни блокчета

  • общото отстояние на ПСОВ от петата на склона е минимум 1200 mm

Полагане над нивото на околния терен – в насип:

  • дъното на ПСОВ може да се положи повече или по-малко под терена, според изискванията

  • подходящ вариант при високо ниво на подпочвени води

  • изисква изграждане на насип с позволяващ ходенето по него гребен, даващ възможност за манипулация

  • при голям наклон на терена е необходимо изграждането на довеждащ път стълби и т;н.)

Възможни решения за покриване

 1. Покриване с пластмасов капак

 

 

 

 

 

 

 

 

  • предимства: не е необходимо изграждане на пасарелка за достъп

  • недостатъци: компресора и електроразпределителното табло е необходимо да се разположат извън самия обект на ПСОВ, в съществуваща покрита сграда или в доставяно покрито съоръжение (компресора е необходимо да се постави над максимално допустимото водно ниво в ПСОВ)

 1. покриване с товароносимо пластмасово покритиесъс стенни елементи

  • основната товароносимост позволява да се ходи по капака

  • предимства: не е необходимо изграждане на пасарелка за достъп

  • недостатъци: компресора и електроразпределителното табло е необходимо да се положат извън самия обект на ПСОВ, в съществуваща покрита сграда или в доставяно покрито съоръжение (компресора е необходимо да се постави над максимално допустимото водно ниво в ПСОВ)

 1. покриване с дървен (от греди или талпи) капак

  • предимства: естествен природен изтлед, не е необходимо изграждането на пасарелка

  • недостатъци: компресора и разпределителното табло е необходимо да се разположат извън самия обект на ПСОВ, в съществуваща покрита сграда или в дапълнително изградено или доставено покрито съоръжение (компресора е необходимо да се разположи над максимално допустимото водно ниво в ПСОВ).

 1. покриване с шинделов (летвов) покрив

  • положен върху собствена конструкция

  • трябва да бъде добре проветряем

  • изисква пространство (зона) за достъп до резервоара, оптимално от две страни. При достъп само от една страна е необходимо в средата да се изгради пасарелка (виж снимсата).

 1. полагане на ПСОВ в сграда.

 

 

 

 

 

 

 

  • може да се препоръча зидана конструкция, лека сглобяема конструкция., сглобяема дървена конструкция. Учредяването на сградата трябва да е съобразено с изисванията за размерите на ПСОВ и манипулационното пространство, върху собствена основабетонови пояси или пети.

  • като покритие се препоръчват керемиди или шиндел (летви(

  • трябва да се осигури достъп до резервоара от две страни (виж снимката), височината до вътрешната облицовка на тавана (покрива) трябва да бъде поне 210 cm

  • предимства: вариабилен естетически изглед, много добра достъпност до всички места в ПСОВ, разполагане на компресора и електроразпредилителното табло в манипулационното пространство на обекта, до собствения резервоар

 1. покритие от бетон с вохден люк + с вътрешно манипулационно пространство с пасарелка

  • покритието трябв да се изгради с необходимата товароносимост, върху собствена носеща конструкция не може да се постави направо върху контейнера

  • предимства: дава възможност за използване на пространството над ПСОВ, респективно нейното пълно покриване:

  • недостатъци: необходимо е изграждане на по-дълбок резервоарпрепоръчваната височина на манипулационното пространство е поне 2,1 m (извън ЧР), като в чужбина се опрпеделя съгласно местните норми, поради което може да се изисква и по-голяма височина. Компресора и електгроразпределителното табло се разполягят извън корпуса на ПСОВ, в съществуваща покрита сграда или в дапълнително изградено или гото закупено покрито съоръжение (компресора се разполага над максимално допустимото водно нивото в ПСОВ).

 1. покриване с бетон (бетонов капак или бетонова плоча) с няколко входни люка, без вътрешно манипулационно пространство:

  • предимства: дава възможност за използване на пространството над ПСОВ, респективно нейното пълно покриване

  • недостатъци: ограничен досгъп до ПСОВне винаги е възможно провеждане на сервизно обслужване, респективно условията са утежнени. Може да доведе до необходимост от пълно изпомпване на ПСОВ и др.!!! Компресора и електроразпределителното табло се разполагат извън корпуса на ПСОВ, в съществуваща покрита сграда или в дапълнително изградено или готово закупено покрито съоръжение (компресора се разполага над максимално допустимото водното ниво в ПСОВ).

  • Поради това не препоръчваме този вариант

Възможности за разполагане на комресора и електроразпределителното табло

Компресорите винаги се разполаг в близост до електроразпределителното табло. При избора на месторазположение е необходичо да се вземе впредвид безопасността срещу кражба, увреждане или неоправомощена манипулация със съоръжението.

 1. в съществуващи вътрешни помещения извън ПСОВ
  • не може да бъде отдалечен от обекта на ПСОВ:

1. на повече от 15 m за ПСОВ BC 4-20

2. на повече от 10 m за ПСОВ поголеми от BC 20

  • разполага се в сухи помещения (пространства)

 1. в покрит и проветряем корпус на ПСОВизвън резервоара, в специално отделена зона или помещение за управление и техническа поддръжка.
 2. в отделна покрита сграда, съоръжение или навес
  • пластмасов навес, сандартно доставян от фирма ENVI-PUR

  • дървен или др. навес, съобразно изискваните размери

  • големината на навеса зависи от броя на компресорите и типа на електроразпределителното табло, което се поставя на височината от 600 mm. над земята. Типични хоризонтални размери на навес за/

 • 1 компресор – 850×750 mm, височина 1000 mm
 • 2 компресора – 750×840, височина 1500 mm,
 • за малки ПСОВ – 500×700 mm, височина 1000 mm

4. Разполагане под земята или на пасарелка във вътрешността на ПСОВ

  • този вариант не се препоръчвапод влияние на виксоката влажност значително се намалява срока на експлоатационна годност на съоръжението

Двупоточна линия с разпределителен  (разделителен) обектвъзможности за устройствено решение

 1. Полагане на разделителния обект в калоуловителя на ПСОВ

  • предимства: не е необходимо изграждане на самостоятелна основа

 1. Полагане на разделителния обект във вътрешността на контейнера

  • недостатъци: неравномерно хидравлично съотношениеразлична дължина на тръбопровидитепредизвиква несигурност (ненадежност, неравномерност) в разпределението на притока. Поради това не препоръчваме този вариант.

 1. Полагане на разделителния абект върху самостоятелна основа извън контейнера

  • недостатъци: необходимо е изграждането на самостоятелна основа

Строителна планировка (организация):

Подложна плоча

При полагане резервоара се поставя върху подложна бетонова плоча, проектирана така, че да пренесе влиянието от натоварването на резервоара върху основната фуга. Плочата се проектира съобразно геологичното състояние на терена. Според типа на почвата може да се препоръчат три основни структури:

  1. Почва с ниска товароносимост:

  • 400 mm баластра (ако не е естествена подложка)

  • 200 mm подложен бетон C12/15 с армировъчна мрежа KARY (6/150-6/150)

  1. Почва съд средна товароносимост:

  • 200 mm баластра (ако не е естествена подложка)

  • 150 mm подложен бетон C12/15 с армировъчна мрежа KARY (6/150-6/150)

  1. Почва с висока товароносимост:

  • 100 mm баластра (ако не е естествена подложка)

  • 100 mm подложен бетон C12/15

Тези структури са само ориентировъчни. Действителните параметри на основите трябва да се определят витаги от проектант на базата на специализирана оценка!

Засипване на резервоара

Резервоара се засипва на слоеве с чакъл 8-16 mm, който се уплатниава на 85 % Proctor Dpr. Уплътняването се извършва с вибрационна машина, на слоеве от 0,15 – 0,3 m,, според вибрационната машина, при постоянно пълнене на резервоара с вода.

Широчина на засипа: приблизително 0,4 m.

Решения при повишено ниво на подпочвени води

Изтласкващата сила на подпочвените води може в случай, че нивото на подпочвените води е по-високо от това на водата в резервоара (при полатане на резервоара, при изпомпване на водата в него), да предизвика изтласкане на контейнера от първоначалното му местоположение. (Нивото на подпочвените води не трябва да бъде над фугата в основата, в противен случай съществува опосност от изтласкане на ПСОВ при изпомпване на водата, респективо при понижаване на водното ниво в пречиствателната станция).

При наличие на опасност от изтласкане на контейнера от изтласкващата сила на подпочвените води е необходимо контейнера да се бетонира или да се осигури понижаване нивото на подпочвените води при полагане и изпомпване на резервоара (водоплътен бетон, при което работната фуга се третира по позходащ начин с водоплътен силикон).

Бетониране

Работната фуга между подложния бетон и бетонирането (бетона около резервоара) на резервоара трябва да бъде водонепроницаемо. Уплътняването се постига посредством:

    1. вградена в бетона стоманена лента

    2. прилагане на водоплътен силикон

За бетониране се използва водоплътен бетон C30/37 със свързана арматура (дъното е свръпзано със стените).

Понижаване нивото на подпочвените води

Водата може да се отведе от резервоара посредством подходяща дренажна система, ако го позволяват теренните условия.

Алтернативно е възможно в противолежащите ъгли да се изградят помпени кладенци с диаметър 250 mm, от които да се изпомпват подпочвените води. Сондите трябвя дя бъдат разположени на 3 m от канта на ПСОВ. (дълбочината на помпения кладенец трябва да бъде минимум с 0,5 m по-дълбока от подложната плоча).

Експлоатационна диспозиция

Резервоара не трябва да остава продължитерно време напълно празен дълго. Ако не се използван се предприема понижаване на водното нивото да минимално ниво от +1,5 m над равнището на дъното. Тази марка се предлага по причина, ако се активира пасивното налягане на пачвата върху конструкцията, например в резултат на климатични влияния. При непредвидено повишаване нивото на подпочвените води над основната фуга, когато почвата за засипване не е добре уплатнена а резервоара е без вода, може да се стигне под влияние на изнласкващата сила до изплуване на резервоара.