Архив на категория: Пречистване на отпадни води

Полагане на ПСОВ BioCleaner BC4 – 150

ОСНОВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПОЛАГАНЕ НА ПСОВ BIO CLEANER BC 4 – 150 НА ФИРМА ENVI-PUR s. r. o.

ВС 4 – 15

Полагане в терена

 1. Полагане под нивото на терена.

Резервоара е положен изцяло в земята. При полагане на дълбочина по-голяма от височината на резервоара на ПСОВ е необходимо допълнително да се поръча пластмасова надстройка. В случай, че надстройката е по-висока от 0,5 m, е необходимо да се осигури безопасен достъп да резервоара на ПСОВ (например с пасарелка).

 1. Полагане над нивото на терена.

Ако ПСОВ бъде положена над нивото на терена (например в мазе и подобно) е необходимо да се поръча статично подсилен (армиран) резервоар.

Възможни решения за покриване

Всички основни възможности за покриване са оразмерени така, че недават възможност за преминаване на техника по капака на резервоара. Стените на резервоарите не са оразмерени за полагане на тежки капаци (монолитен бетон, бетонови модули, блокове, метални капаци и др. подобни).

 1. ламинатово (пластмасово) покритие

предимства: леко, лесен достъп до резервоара

 

 

 

 

 

 1. ламинатово (пластмасово) покритие с армировка с възможност за ходене по него

Подобно решение като посоченото в точка A) с армировка даваща възможност за ходене по капака на резервоара

 1. метални капаци

предимства: възможност зо преминаване през него

 

 

 

 

 

 

 1. дървен капак

предимства: възможност за ходене, естествен природен изглед

недостатъци: ограничен срок на експлоатация

Разполагане на мембраннно-въздушна помпа (компресор) и електроразпределително табло)

Комресора и електроразпределителното табло се разполагат в сухи помещения, без опасност от замръзмане а дължината на захранващия маркуч нетрябва да превишава 15 m. Компресора не може да се разположи директно над водния резервоар и трабва да бъде инсталиран по-високо от максималното водно ниво в ПСОВ. Външната температура за мембраннно-въздушната помпа се препоръчва да бъде в диапазона 5°C до 40°C. Електроразпределителното табло се инсталира върху стабилна основа.

Строително планиране

Размери на строителния изкоп

За инсталиране на ПСОВ е необходимо предварително да се подготви подложен бетон в изкопана строителна яма, която е приблизително с 1 m по-голяма от хоризонталните размери на пречиствателната станция.

Подложен бетон

При инсталиране резервоара се поставя върху подложен бетон, положен съгласно следната таблица:

Тип ПСОВ Оразмеряване на подложния бетон

BC 4 – 12

100 mm армиран с арматурна мрежа

BC 15

150 mm армиран с арматурна мрежа

Засипване/бетониране на резервоара

BC 4 – 12

Пречиствателната станция може да се инсталира съобразно местните условия под нивото на терена, без допълнително статично укрепвяне. Резервоара на реактора е статично оразмерен за засипване с пръст C 14 (глинестопесъчлива почва, естествено влажна, уплътнена) с плътност 1.85 t/m3 при ъгъл на вътрешно триене 36o с фугата в основата, при максимално 2500 mm под нивото на подтотвения терен. Резервоара не е оразмерен за допълнително натоварване, например от преминаващи транспортни средства. В случай на нужда е необходимо резервоара да се укрепи статично, например чрез бетониране. Метода на засипване или бетониране е посочен в монтажната инструкция за засипване или бетониране на ПСОВ. За бетониране се доставя тип BC оборудван с ламели.

BC 15

Необходимо е резервоара да се бетонира с бетон C20 с дебелина 20 cm..За бетониране се доставя тип BC оборудван с ламели.

Решения при високо ниво на подпочвени води

Изтласкващата сила на подпочвените води може в случай, че нивото на подпочвените води е по-високо от това на водата в резервоара (при полатане на резервоара, при изпомпване на водата в него), да предизвика изтласкане на контейнера от първоначалното му местоположение. (Нивото на подпочвените води не трябва да бъде над фугата в основата, в противен случай съществува опосност от изтласкане на ПСОВ при изпомпване на водата, респективо при понижаване на водното ниво в пречиствателната станция).

При наличие на опасност от изтласкане на резервоара от налягането на подпочвените води, се използва специален набор за изравняване на налягането или е необходимо контейнера да се бетонира (водоплътен бетон, пхри което работната фуга се третира по позходащ начин с водоплътен силикон).

Експлоатационна диспозиция

Когато резервоара не е бетониран, не трябва да остава празен продължително време, Резервоара се изпразва само за неизбежно необходимия период от време а в случай, че съоръжението е в гаранционен срок, само в присъствието на доставчика или на уторизиран негов представител..

При непредвидено повишаване нивото на подпочвените води над основната фуга, когато почвата за засипване не е добре уплатнена а резервоара е без вода, може да се стигне под влияние на изнласкващата сила до изплуване на резервоара.

BC 20 – 150

Полагане в терена

 1. Полагане под нивото на терена в равнина

 2. Полагане под нивото на терена в склон

 3. Полагане над нивото на околния терен – в насип

 1. Полагане под нивото на терена в равнина

  • този вариант предполага изграждане на изкоп и полагане на подложна бетонова плоча

  • не се препоръчва при високо ниво на подпочвени води, които биха достигнали до основата на резервоара

Полагане под нивото на терена в склон:

  • този вариант предполага изграждане на изкоп и бетониране на основната фуга, или плитък изкоп с полагане на подложна бетонова плоча и засипване на пространството между склона и пречиствателната станция

  • при голям наклон на терена е необходимо изграждане на довеждащ път (стълби) и на манипулационна площадка около ПСОВ поне от една страна, по-добре ат две страни

  • не се препоръчва при високо ниво на подпочвени води, които могат да засегнат основата на резервоара

  • при петата на склона трябва да се изгради дренаж – например транщея от бетонни блокчета

  • общото отстояние на ПСОВ от петата на склона е минимум 1200 mm

Полагане над нивото на околния терен – в насип:

  • дъното на ПСОВ може да се положи повече или по-малко под терена, според изискванията

  • подходящ вариант при високо ниво на подпочвени води

  • изисква изграждане на насип с позволяващ ходенето по него гребен, даващ възможност за манипулация

  • при голям наклон на терена е необходимо изграждането на довеждащ път стълби и т;н.)

Възможни решения за покриване

 1. Покриване с пластмасов капак

 

 

 

 

 

 

 

 

  • предимства: не е необходимо изграждане на пасарелка за достъп

  • недостатъци: компресора и електроразпределителното табло е необходимо да се разположат извън самия обект на ПСОВ, в съществуваща покрита сграда или в доставяно покрито съоръжение (компресора е необходимо да се постави над максимално допустимото водно ниво в ПСОВ)

 1. покриване с товароносимо пластмасово покритиесъс стенни елементи

  • основната товароносимост позволява да се ходи по капака

  • предимства: не е необходимо изграждане на пасарелка за достъп

  • недостатъци: компресора и електроразпределителното табло е необходимо да се положат извън самия обект на ПСОВ, в съществуваща покрита сграда или в доставяно покрито съоръжение (компресора е необходимо да се постави над максимално допустимото водно ниво в ПСОВ)

 1. покриване с дървен (от греди или талпи) капак

  • предимства: естествен природен изтлед, не е необходимо изграждането на пасарелка

  • недостатъци: компресора и разпределителното табло е необходимо да се разположат извън самия обект на ПСОВ, в съществуваща покрита сграда или в дапълнително изградено или доставено покрито съоръжение (компресора е необходимо да се разположи над максимално допустимото водно ниво в ПСОВ).

 1. покриване с шинделов (летвов) покрив

  • положен върху собствена конструкция

  • трябва да бъде добре проветряем

  • изисква пространство (зона) за достъп до резервоара, оптимално от две страни. При достъп само от една страна е необходимо в средата да се изгради пасарелка (виж снимсата).

 1. полагане на ПСОВ в сграда.

 

 

 

 

 

 

 

  • може да се препоръча зидана конструкция, лека сглобяема конструкция., сглобяема дървена конструкция. Учредяването на сградата трябва да е съобразено с изисванията за размерите на ПСОВ и манипулационното пространство, върху собствена основабетонови пояси или пети.

  • като покритие се препоръчват керемиди или шиндел (летви(

  • трябва да се осигури достъп до резервоара от две страни (виж снимката), височината до вътрешната облицовка на тавана (покрива) трябва да бъде поне 210 cm

  • предимства: вариабилен естетически изглед, много добра достъпност до всички места в ПСОВ, разполагане на компресора и електроразпредилителното табло в манипулационното пространство на обекта, до собствения резервоар

 1. покритие от бетон с вохден люк + с вътрешно манипулационно пространство с пасарелка

  • покритието трябв да се изгради с необходимата товароносимост, върху собствена носеща конструкция не може да се постави направо върху контейнера

  • предимства: дава възможност за използване на пространството над ПСОВ, респективно нейното пълно покриване:

  • недостатъци: необходимо е изграждане на по-дълбок резервоарпрепоръчваната височина на манипулационното пространство е поне 2,1 m (извън ЧР), като в чужбина се опрпеделя съгласно местните норми, поради което може да се изисква и по-голяма височина. Компресора и електгроразпределителното табло се разполягят извън корпуса на ПСОВ, в съществуваща покрита сграда или в дапълнително изградено или гото закупено покрито съоръжение (компресора се разполага над максимално допустимото водно нивото в ПСОВ).

 1. покриване с бетон (бетонов капак или бетонова плоча) с няколко входни люка, без вътрешно манипулационно пространство:

  • предимства: дава възможност за използване на пространството над ПСОВ, респективно нейното пълно покриване

  • недостатъци: ограничен досгъп до ПСОВне винаги е възможно провеждане на сервизно обслужване, респективно условията са утежнени. Може да доведе до необходимост от пълно изпомпване на ПСОВ и др.!!! Компресора и електроразпределителното табло се разполагат извън корпуса на ПСОВ, в съществуваща покрита сграда или в дапълнително изградено или готово закупено покрито съоръжение (компресора се разполага над максимално допустимото водното ниво в ПСОВ).

  • Поради това не препоръчваме този вариант

Възможности за разполагане на комресора и електроразпределителното табло

Компресорите винаги се разполаг в близост до електроразпределителното табло. При избора на месторазположение е необходичо да се вземе впредвид безопасността срещу кражба, увреждане или неоправомощена манипулация със съоръжението.

 1. в съществуващи вътрешни помещения извън ПСОВ
  • не може да бъде отдалечен от обекта на ПСОВ:

1. на повече от 15 m за ПСОВ BC 4-20

2. на повече от 10 m за ПСОВ поголеми от BC 20

  • разполага се в сухи помещения (пространства)

 1. в покрит и проветряем корпус на ПСОВизвън резервоара, в специално отделена зона или помещение за управление и техническа поддръжка.
 2. в отделна покрита сграда, съоръжение или навес
  • пластмасов навес, сандартно доставян от фирма ENVI-PUR

  • дървен или др. навес, съобразно изискваните размери

  • големината на навеса зависи от броя на компресорите и типа на електроразпределителното табло, което се поставя на височината от 600 mm. над земята. Типични хоризонтални размери на навес за/

 • 1 компресор – 850×750 mm, височина 1000 mm
 • 2 компресора – 750×840, височина 1500 mm,
 • за малки ПСОВ – 500×700 mm, височина 1000 mm

4. Разполагане под земята или на пасарелка във вътрешността на ПСОВ

  • този вариант не се препоръчвапод влияние на виксоката влажност значително се намалява срока на експлоатационна годност на съоръжението

Двупоточна линия с разпределителен  (разделителен) обектвъзможности за устройствено решение

 1. Полагане на разделителния обект в калоуловителя на ПСОВ

  • предимства: не е необходимо изграждане на самостоятелна основа

 1. Полагане на разделителния обект във вътрешността на контейнера

  • недостатъци: неравномерно хидравлично съотношениеразлична дължина на тръбопровидитепредизвиква несигурност (ненадежност, неравномерност) в разпределението на притока. Поради това не препоръчваме този вариант.

 1. Полагане на разделителния абект върху самостоятелна основа извън контейнера

  • недостатъци: необходимо е изграждането на самостоятелна основа

Строителна планировка (организация):

Подложна плоча

При полагане резервоара се поставя върху подложна бетонова плоча, проектирана така, че да пренесе влиянието от натоварването на резервоара върху основната фуга. Плочата се проектира съобразно геологичното състояние на терена. Според типа на почвата може да се препоръчат три основни структури:

  1. Почва с ниска товароносимост:

  • 400 mm баластра (ако не е естествена подложка)

  • 200 mm подложен бетон C12/15 с армировъчна мрежа KARY (6/150-6/150)

  1. Почва съд средна товароносимост:

  • 200 mm баластра (ако не е естествена подложка)

  • 150 mm подложен бетон C12/15 с армировъчна мрежа KARY (6/150-6/150)

  1. Почва с висока товароносимост:

  • 100 mm баластра (ако не е естествена подложка)

  • 100 mm подложен бетон C12/15

Тези структури са само ориентировъчни. Действителните параметри на основите трябва да се определят витаги от проектант на базата на специализирана оценка!

Засипване на резервоара

Резервоара се засипва на слоеве с чакъл 8-16 mm, който се уплатниава на 85 % Proctor Dpr. Уплътняването се извършва с вибрационна машина, на слоеве от 0,15 – 0,3 m,, според вибрационната машина, при постоянно пълнене на резервоара с вода.

Широчина на засипа: приблизително 0,4 m.

Решения при повишено ниво на подпочвени води

Изтласкващата сила на подпочвените води може в случай, че нивото на подпочвените води е по-високо от това на водата в резервоара (при полатане на резервоара, при изпомпване на водата в него), да предизвика изтласкане на контейнера от първоначалното му местоположение. (Нивото на подпочвените води не трябва да бъде над фугата в основата, в противен случай съществува опосност от изтласкане на ПСОВ при изпомпване на водата, респективо при понижаване на водното ниво в пречиствателната станция).

При наличие на опасност от изтласкане на контейнера от изтласкващата сила на подпочвените води е необходимо контейнера да се бетонира или да се осигури понижаване нивото на подпочвените води при полагане и изпомпване на резервоара (водоплътен бетон, при което работната фуга се третира по позходащ начин с водоплътен силикон).

Бетониране

Работната фуга между подложния бетон и бетонирането (бетона около резервоара) на резервоара трябва да бъде водонепроницаемо. Уплътняването се постига посредством:

    1. вградена в бетона стоманена лента

    2. прилагане на водоплътен силикон

За бетониране се използва водоплътен бетон C30/37 със свързана арматура (дъното е свръпзано със стените).

Понижаване нивото на подпочвените води

Водата може да се отведе от резервоара посредством подходяща дренажна система, ако го позволяват теренните условия.

Алтернативно е възможно в противолежащите ъгли да се изградят помпени кладенци с диаметър 250 mm, от които да се изпомпват подпочвените води. Сондите трябвя дя бъдат разположени на 3 m от канта на ПСОВ. (дълбочината на помпения кладенец трябва да бъде минимум с 0,5 m по-дълбока от подложната плоча).

Експлоатационна диспозиция

Резервоара не трябва да остава продължитерно време напълно празен дълго. Ако не се използван се предприема понижаване на водното нивото да минимално ниво от +1,5 m над равнището на дъното. Тази марка се предлага по причина, ако се активира пасивното налягане на пачвата върху конструкцията, например в резултат на климатични влияния. При непредвидено повишаване нивото на подпочвените води над основната фуга, когато почвата за засипване не е добре уплатнена а резервоара е без вода, може да се стигне под влияние на изнласкващата сила до изплуване на резервоара.

Компактни пречиствателни станции за отпадни води

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:

 • Градове, села
 • Промишленост

ТЕХНОЛОГИЯ  BioCleaner®

Патентована компактна технология ENVI-PUR 

Pict 2

 

Предварително механично пречистване

Pict 17

В технологичната линия на пречиствателната станция за отпадъчни води (ПСОВ) се слага като защита на главния биологичен реактор. Изборът на технологично решение зависи от  типа и състоянието на канализационната система и от характера на отпадъчните води. За  отстраняване на механичните нечистоти се ползват следните съоръжения:

 • Груба решетка
 • Фина решетка (ръчно или механично почиствана), която в зависимост от капацитета  (големината) на ПСОВ може се допълва с обезводняващо съоръжение и ситолентов  транспортьор
 • Чакълозадържител и пясъкоуловител, които могат да бъдат допълнени от сепаратор за  пясък

Биологичен реактор

Това е главната част на пречиствателната станция, която служи за отстраняване на  въглеродните замърсители, както и за отстраняване на нутриентите (съединенията на  азота и фосфора), които причиняват нежелана еутрофия на повърхностните води.

 • Аеробен процес на базата на смесваща активация
 • D-N система т.е. система с предварителна денитрификация и нитрификация
 • Едно и повече линейно разпределение

Pict 16

Денитрификация

В резервоара за денитрификация се довежда механично пречистената отпадъчна вода и  възвратната активна кал от утаителя. Заедно с възвратната кал постъпват и азотните  съединения, които в този резервоар се редуцират до молекулярен азот. Процеса протича в  безкислородна среда, т.е. без приток на разтворен кислород. Хомогенността на  активиращата смес в резервоара се постига чрез бъркалка. За повишаване на  ефективността на отстраняване на азотните съединения може да се вгради т. нар. Вътрешна  рециркулация, която представлява връщане на активна кал от нитрификационния  резервоар.

 Нитрификация Pict 5

При нитрификацията, протичаща в аеробна среда, т.е. при приток на разтворен кислород,  протича окисляване на органичните вещества и амоняка, който преминава в нитрити и  после в нитрати. Резервоарът се аерира от финобарбутажна аерираща система,  разположена на дъното на резервоара, към която се подава сгъстен въздух от компресорите.  От резервоара за нитрификация активиращата смес преминава към утаителя.

Утаител

За сепариране на пречистената вода и активната смес служи кръгъл утаител от  неръждаема стомана (пластмаса), вграден в нитрификацията. Предимства на вградения  утаител са пестене на място, както и съкращаване на разстоянието за препампване на  калта. Това прави възможно изтеглянето на излишната активна кал (утаена на дъното на  утаителя) с помощта на хидравлично-пневматична помпа (еърлифт). Ползването на  еърлифт вместо класическа помпа намалява потреблението на енергия и подобрява  препомпването без да се запушват или повреждат помпите.

Машинно отделение

BioCleaner BC500-1400

 

Аерираща система

Компресори – съоръжения за доставка на сгъстен въздух за аериращата система за  нитрификацията, за стабилизиращите и съхраняващи резервоари за излишна кал, както и  за еърлифтовете за възвратна кал и аерирането на пясъкоуловителя.

Калово стопанство

Каловото стопанство изпълнява функциите на аеробен стабилизатор, гравитачен сгъстител  и резервоар за съхранение на излишната кал. В зависимост от капацитета (големината) на  ПСОВ в каловото стопанство може да се вгради машинно обезводняване на калта.


Химично стопанство

При евентуална изискване за повишено отстраняване на фосфора от пречистените  отпадъчни води, може да се вгради съоръжение за химично утаяване на фосфора с  помощта на анорганични соли (например железен сулфат). Съоръжението се състои от  дозираща мембранна помпа, предназначена за дозиране на реагента и резервоар за  съхранение. Резервоарът за съхранение на химикалите е решен като специален  двупластов съд за пълнене на химикалите направо от цистерна, с маркер за количеството  химикал и с датчик за просмукване.

Фекална шахта

При изискване за превоз на отпадъчни води от пречиствателната станция може да се  изгради фекална шахта. В шахтата се монтира решетъчен кош, за захващане на  евентуални груби нечистоти. Водите от тази шахта се препомпват към притока на  пречиствателна станция за отпадъчни води с помощта на потопяема помпа.

Терциално пречистване

Терциалното пречистване се ползва при завишени изисквания за качество на отточните  параметри и се реализира с помощта на:

 • Филтрация (гравитачни или пясъчни филтри, микроситови барабанни филтри,  мембранни филтри)
 • Хигиенни обезпечения (UV дезинфекция, хлориране)

СТРОИТЕЛНО РЕШЕНИЕPict 18

Пречиствателните станции BioCleaner®, благодарение на тяхната компактност, могат да се  разположат изцяло в зидана постройка и цялата технология се разполага в затворено пространство.

Друга възможност е частичното покриване, когато обемните технологични  части (нитрификация, утаител, част от механичното пречистване) са разположени извън сградата.

Изборът на решение се определя главно от параметрите на проектираната  станция, избрания терен, строителните разходи и от естетична гледна точка предвид  околните строежи и терен.

КАЧЕСТВО НА ПРЕЧИСТЕНАТА ВОДА

Pict 11

*) Изисквани параметри на замърсителите на оттока според NV 229/2007 Sb. За ПСОВ до 10 000 ЕЖ

**) Обикновено достигани средни стойности на оттока от компактните ПСОВ BioCleaner®

***) За температура на водата над 10°C

ОРИЕНТИРОВАЧНИ ВЕЛИЧИНИ ЗА КОМПАКТНИТЕ ПСОВ

Pict 12

*) Ориентировъчна стойност при пълно натоварване на ПСОВ, реалните параметри зависят отползваната технология

Pict 13

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕМ ТОЧНО КОМПАКТНИ ПСОВ BioCleaner®

Pict 14

 • Дългогодишен опит в цяла Европа
 • Над 100 инсталирани станции и общо над 12 000 реализирани ПСОВ тип BioCleaner®
 • Отпадъчни води от над 500 000 ЕЖ пречиствани с технологията BioCleaner®
 • Собствена утвърдена технология подпомогната с развитие и дългогодишен опит
 • Експлоатационна стабилност и надеждност на системата BioCleaner®
 • Малка застроена площ, благодарение на вградения утаител
 • Ниски инвестиционни разходи (понижени изисквания за строеж)
 • Възможност за комплексно покриване на ПСОВ (намаляване на санитарно-хигиенната зона, зимна експлоатация)
 • Оптимален избор на технологично разполагане „по мярка”
 • Техническа помощ и сервиз по цяла Европа
 • Качество на пречистените води отговарящо на нормативните изискванията на ЕС  или на конкретните изисквания на клиента

 

КОМПАКТНА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ С 10 КРАЧКИ

Pict 15

 1. Обработване на варианти за канализация и ликвидиране на отпадъчни води от населеното място
 2. Избор на най-добър вариант съвместно с представители на съответните органи
 3. Обработване на проекта за териториално разрешение
 4. Обработване на проекта за разрешително за строеж
 5. Избор на най-подходящ път за финансиране и съфинансиране
 6. Получаване на разрешително за строеж
 7. Подготвяне нитрификация тръжна документация
 8. Обществена поръчка
 9. Обработка на документите за реализиранe
 10. Реализиране на ПСОВ

 

 

Контейнерни пречиствателни станции за отпадни води

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:

 • Производствени предприятия
 • Хотели, къмпинги, бензиностанции, малки промишлени цехове
 • Малки села и градове
Типов ред: BC20, BC25, BC30, BC35, BC40, BC45, BC50, BC60, BC75, BC100, BC150

УПОТРЕБА

За пречистване на отпадни води от малки изолирани източници като например сателитни градчета, планински хотели, къмпинги, мотели, бензиностанции, малки производствени цехове.

ПОДДРЪЖКА И ПЕСТЕНЕ

 • Възможността да се ползват различни предварително програмирани режими на ход (сезонна експлоатация и др.), гарантира минимални работни разходи станцията за отпадни води
 • Технологията на ПСОВ може да се монтира в съществуващ септик или шахта
 • Функционирането на биологичното пречистване се основава на ниско натоварена активна кал, което води до цялостно понижаване на продуцирането на излишна кал.
 • Използването на сгъстител за кал допълнително повишава складовия капацитет за излишна биологична кал, което понижава експлоатационните разходи.
 • Параметрите на пречистената вода на оттока позволяват използването й като източник на пожарна вода в планински области, като вода за поливане на паркове, градини и пръскане на улици.
 • При съгласие от страна на водностопанските органи пречистената вода може да се зауства в реципиенти, дъждовна канализация или вада.

СХЕМА  НА ПСОВ BioCleaner®

Picture3 kontejnerni1. Компресор и управляващо устройство
2. Пречиствателна станция:
а – Вход на отпадните води
b – Изход на пречистената вода
c – Решетъчен кош
d – Финобарбутажна аерация
e – Надстройка
f – Капак

ПСОВ  BioCleaner®  е сертивифициран според  ČSN EN 12566-3-A1

Bio Cleaner BC100

Описание на техническото изпълнение

Вградената технология на ПСОВ BioCleaner® BC 16 – 500 ЕЖ се разполага в армирани пластмасови контейнери или водонепроницаеми бетонни резервоари. Пречиствателните станции BioCleaner® освен вградената технология за биологично пречистване имат и източник на сгъстен въздух, предварително механично пречистване, евентуално и помпена станция. Част от доставката може да бъде и оборудвана работна клетка със санитарен възел, работна стая и отделение за компресорите и електротаблото.

Bio Cleaner BC 450

Строителна подготовка

Инсталираната мощност на пречиствателната станция е 750 W/400 V. Височината на контейнера е 2580 mm. При поставяне на по-голяма дълбочина трябва да се поръча допълнителна наставка. Пречиствателната станция се поставя на бетонна основа с дебелина 150 mm, укрепен с арматурна мрежа. Маркучът за въздух на компресора се поставя в защитна тръба с диаметър 110 mm.  Пречиствателната станция се обсипва с пресята пръст или се бетонира според инструкциите за монтаж за обсипване или бетониране. Притокът може да се постави след съгласуване във всяко място от притоковата зона на пречиствателната станция. Притокът на въздух зависи от възможностите за разполагане на компресора. Според котите на притока и оттока се определя дали да има помпена станция. В случаите, когато липсва строително-хидрогеоложка оценка, трябва да се обмисли поставянето на основна плоча (например корито от чакъл, пясък).  при споразумение с производителя може да се достави дървена стряха или пешеходно мостче.

biocleaner_instal

 

МОДЕЛИ ПСОВ BioCleaner® 

STANDARD

  • Ходът на станцията се управлява от часов прекъсвач

COMFORT

  • Ходът на станцията се управлява от компютърно устройство с 10 предварително програмирани режима

ПАРАМЕТРИ НА ПРЕЧИСТЕНАТА ВОДА

ТАБЛИЦА1

*) Изисквани стойности на показателите на оттока според NV 23/2011 Sb. за ПСОВ 500 EЖ

**) Стандартно достигани средни стойности на оттока при ПСОВ BioCleaner®

 

ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА ИЗБРАНИ ПСОВ BioCleaner®

ТАБЛИЦА2

Пречиствателни станции за отпадни води от еднофамилни къщи

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

УПОТРЕБА

За пречистване на отпадни води от еднофамилни къщи, малки производствени цехове, вили, курортни обекти и т.н. (за пречистване на отпадъчни води от бани, санитарни възли, автоматични перални, кухни и т.н.)

ИКОНОМИЧНОСТ

 • Минимални разходи за експлоатация, обезпечени от различни предварително програмирани режими за работа на ПСОВ
 • Програми оптимизирани за незабавно или очаквано натоварване (посещения, празничен режим на работа, отпуска и др.)
 • Включени в цената на продукта, монтаж и пускане в експлоатация

ПРЕДИМСТВА НА КОНСТРУКЦИЯТА

 • ПСОВ без допълнително подгряване при зимен режим на работа
 • Възможност за преобразуване на съществуващи септични шахти в  ПСОВ
 • Пластмасова носеща конструкция, не изискваща значителна строителна подготовка на площадката
 • ПСОВ – вкопана, полу-вкопана или изцяло над повърхността на терена

ПОДДРЪЖКА И ПЕСТЕНЕ

 • Възможността да се ползват различни предварително програмирани режими на ход (гости, отпуска и др.), гарантира минимални работни разходи станцията за отпадъчни води
 • Технологията на пречистване гарантира ниска продукция на утайки, които могат да се компостират и така отпадат разходите за тяхното ликвидиране
 • Технологията на ПСОВ може да се монтира в съществуващ септик или шахта
 • Намалени изисквания за текуща поддръжка, автоматично изсмукване на плуващи замърсители и пяна – отпада честото ръчно отстраняване.

СХЕМА НА ПСОВ BioCleaner®

СХЕМА НА ПСОВ BioCleaner 

ПСОВ BioCleaner® е сертивифицирана според ČSN EN 12566-3-A1

 1. Kомпресор и управляващо устройство
 2. Пречиствателна станция

a. Вход на отпадъчните води
b. Изход на пречистената вода
c. Решетъчен кош
d. Финобарбутажна аерация
e. Надстройка
f. Капак

МОДЕЛИ ПСОВ BioCleaner® JB

 • За 2~5 жители
 • Дебелина на материала 6 mm PP
 • Мощност на компресора 50 l/h

STANDARD /OPTIMA

 • За 2~15 жители
 • Дебелина на материала 8 mm PP (самостоятелна конструкция)
 • Мощност на компресора 60~150 l/h
 • Управляващо устройство с 6 програми на ход

COMFORT

 • За 2~15 жители
 • Дебелина на материала 8 mm PP (самостоятелна конструкция)
 • Мощност на компресора 60~150 l/h
 • Икономична експлоатация
 • Управляващо устройство с 10 предварително програмирани режима на ход

ПАРАМЕТРИ НА ПРЕЧИСТЕНАТА ВОДА

параметри вода - Home

*) Изисквани стойности на показателите на оттока според NV 23/2011 Sb. за ПСОВ 500 EЖ
**) Стандартно достигани средни стойности на оттока при ПСОВ BioCleaner®

ТЕХНИЧЕСКАСПЕЦИФИКАЦИЯ ПСОВ ОБОРУДВАНЕ BioCleaner®

tehnicheska specifikacia - Home