Архив на категория: Компактни ПСОВ ( 200 – 10 000 ЕЖ )

Компактни пречиствателни станции за отпадни води

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:

 • Градове, села
 • Промишленост

ТЕХНОЛОГИЯ  BioCleaner®

Патентована компактна технология ENVI-PUR 

Pict 2

 

Предварително механично пречистване

Pict 17

В технологичната линия на пречиствателната станция за отпадъчни води (ПСОВ) се слага като защита на главния биологичен реактор. Изборът на технологично решение зависи от  типа и състоянието на канализационната система и от характера на отпадъчните води. За  отстраняване на механичните нечистоти се ползват следните съоръжения:

 • Груба решетка
 • Фина решетка (ръчно или механично почиствана), която в зависимост от капацитета  (големината) на ПСОВ може се допълва с обезводняващо съоръжение и ситолентов  транспортьор
 • Чакълозадържител и пясъкоуловител, които могат да бъдат допълнени от сепаратор за  пясък

Биологичен реактор

Това е главната част на пречиствателната станция, която служи за отстраняване на  въглеродните замърсители, както и за отстраняване на нутриентите (съединенията на  азота и фосфора), които причиняват нежелана еутрофия на повърхностните води.

 • Аеробен процес на базата на смесваща активация
 • D-N система т.е. система с предварителна денитрификация и нитрификация
 • Едно и повече линейно разпределение

Pict 16

Денитрификация

В резервоара за денитрификация се довежда механично пречистената отпадъчна вода и  възвратната активна кал от утаителя. Заедно с възвратната кал постъпват и азотните  съединения, които в този резервоар се редуцират до молекулярен азот. Процеса протича в  безкислородна среда, т.е. без приток на разтворен кислород. Хомогенността на  активиращата смес в резервоара се постига чрез бъркалка. За повишаване на  ефективността на отстраняване на азотните съединения може да се вгради т. нар. Вътрешна  рециркулация, която представлява връщане на активна кал от нитрификационния  резервоар.

 Нитрификация Pict 5

При нитрификацията, протичаща в аеробна среда, т.е. при приток на разтворен кислород,  протича окисляване на органичните вещества и амоняка, който преминава в нитрити и  после в нитрати. Резервоарът се аерира от финобарбутажна аерираща система,  разположена на дъното на резервоара, към която се подава сгъстен въздух от компресорите.  От резервоара за нитрификация активиращата смес преминава към утаителя.

Утаител

За сепариране на пречистената вода и активната смес служи кръгъл утаител от  неръждаема стомана (пластмаса), вграден в нитрификацията. Предимства на вградения  утаител са пестене на място, както и съкращаване на разстоянието за препампване на  калта. Това прави възможно изтеглянето на излишната активна кал (утаена на дъното на  утаителя) с помощта на хидравлично-пневматична помпа (еърлифт). Ползването на  еърлифт вместо класическа помпа намалява потреблението на енергия и подобрява  препомпването без да се запушват или повреждат помпите.

Машинно отделение

BioCleaner BC500-1400

 

Аерираща система

Компресори – съоръжения за доставка на сгъстен въздух за аериращата система за  нитрификацията, за стабилизиращите и съхраняващи резервоари за излишна кал, както и  за еърлифтовете за възвратна кал и аерирането на пясъкоуловителя.

Калово стопанство

Каловото стопанство изпълнява функциите на аеробен стабилизатор, гравитачен сгъстител  и резервоар за съхранение на излишната кал. В зависимост от капацитета (големината) на  ПСОВ в каловото стопанство може да се вгради машинно обезводняване на калта.


Химично стопанство

При евентуална изискване за повишено отстраняване на фосфора от пречистените  отпадъчни води, може да се вгради съоръжение за химично утаяване на фосфора с  помощта на анорганични соли (например железен сулфат). Съоръжението се състои от  дозираща мембранна помпа, предназначена за дозиране на реагента и резервоар за  съхранение. Резервоарът за съхранение на химикалите е решен като специален  двупластов съд за пълнене на химикалите направо от цистерна, с маркер за количеството  химикал и с датчик за просмукване.

Фекална шахта

При изискване за превоз на отпадъчни води от пречиствателната станция може да се  изгради фекална шахта. В шахтата се монтира решетъчен кош, за захващане на  евентуални груби нечистоти. Водите от тази шахта се препомпват към притока на  пречиствателна станция за отпадъчни води с помощта на потопяема помпа.

Терциално пречистване

Терциалното пречистване се ползва при завишени изисквания за качество на отточните  параметри и се реализира с помощта на:

 • Филтрация (гравитачни или пясъчни филтри, микроситови барабанни филтри,  мембранни филтри)
 • Хигиенни обезпечения (UV дезинфекция, хлориране)

СТРОИТЕЛНО РЕШЕНИЕPict 18

Пречиствателните станции BioCleaner®, благодарение на тяхната компактност, могат да се  разположат изцяло в зидана постройка и цялата технология се разполага в затворено пространство.

Друга възможност е частичното покриване, когато обемните технологични  части (нитрификация, утаител, част от механичното пречистване) са разположени извън сградата.

Изборът на решение се определя главно от параметрите на проектираната  станция, избрания терен, строителните разходи и от естетична гледна точка предвид  околните строежи и терен.

КАЧЕСТВО НА ПРЕЧИСТЕНАТА ВОДА

Pict 11

*) Изисквани параметри на замърсителите на оттока според NV 229/2007 Sb. За ПСОВ до 10 000 ЕЖ

**) Обикновено достигани средни стойности на оттока от компактните ПСОВ BioCleaner®

***) За температура на водата над 10°C

ОРИЕНТИРОВАЧНИ ВЕЛИЧИНИ ЗА КОМПАКТНИТЕ ПСОВ

Pict 12

*) Ориентировъчна стойност при пълно натоварване на ПСОВ, реалните параметри зависят отползваната технология

Pict 13

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕМ ТОЧНО КОМПАКТНИ ПСОВ BioCleaner®

Pict 14

 • Дългогодишен опит в цяла Европа
 • Над 100 инсталирани станции и общо над 12 000 реализирани ПСОВ тип BioCleaner®
 • Отпадъчни води от над 500 000 ЕЖ пречиствани с технологията BioCleaner®
 • Собствена утвърдена технология подпомогната с развитие и дългогодишен опит
 • Експлоатационна стабилност и надеждност на системата BioCleaner®
 • Малка застроена площ, благодарение на вградения утаител
 • Ниски инвестиционни разходи (понижени изисквания за строеж)
 • Възможност за комплексно покриване на ПСОВ (намаляване на санитарно-хигиенната зона, зимна експлоатация)
 • Оптимален избор на технологично разполагане „по мярка”
 • Техническа помощ и сервиз по цяла Европа
 • Качество на пречистените води отговарящо на нормативните изискванията на ЕС  или на конкретните изисквания на клиента

 

КОМПАКТНА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ С 10 КРАЧКИ

Pict 15

 1. Обработване на варианти за канализация и ликвидиране на отпадъчни води от населеното място
 2. Избор на най-добър вариант съвместно с представители на съответните органи
 3. Обработване на проекта за териториално разрешение
 4. Обработване на проекта за разрешително за строеж
 5. Избор на най-подходящ път за финансиране и съфинансиране
 6. Получаване на разрешително за строеж
 7. Подготвяне нитрификация тръжна документация
 8. Обществена поръчка
 9. Обработка на документите за реализиранe
 10. Реализиране на ПСОВ

 

 

Компактни ПСОВ ( 200 – 10 000 ЕЖ )

Компактните пречиствателни станции за отпадни води BioCleaner представляват оптимално решение за населени места с големина до 10 000 жители. Тези станции могат да се ползват и за органично замърсени промишлени отпадни води, а именно от хранително-вкусовата промишленост.

Технологичното подреждане на ПСОВ, както и строителното и архитектонско решение винаги се предлагат „по мярка“ според изискванията на инвеститора и съответните държавни институции.

ПСОВ може да бъде реализирана с една до четири (паралелни) поточни линии, което дава възможност адекватно да се реагира на актуалното натоварване на станцията при постепенно изграждане на канализацията или да се реагира на сезонна неравномерност в туристичските области. ПСОВ може да бъде решена като открита, частично покрита или напълно покрита и така да се приспособи към хигиенни и други изисквания.

BioCleaner_BC500