Архив на категория: Пречиствателни станции за питейни води

Вградено ламелно съоръжение (ламелни касети)

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:

   • Пречистване на питейни води
   • Промишленост и енергетика

 УПОТРЕБА

Pict02

 • Ламелните касети се ползват в съществуващи или новоизградени седиментационни резервоари и избистрители за интензифициране на сепарационните процеси

ОПИСАНИЕ НА ТЕХНОЛОГИЯТА

 • Касети с ламелни блокове в зоната на утаяване на съществуващи или новоизградени седиментационни резервоари и избистрители значително повишават повърхностното напрежение за запазване или подобряване на ефективността на сепариране на частиците на твърдата фаза
 • Ламелния блок е произведен от оформени пластмасови плочи, подредени и свързани по между си под ъгъл 60°. Така в ламелния блок се оформя тяло от паралелни тръби с шестоъгълно сечение
 • Ламелните блокове се слагат последователно в носещата рамка със събирателния жлеб – т.нар. касети
 • Серийно се произвеждат касети с 2, 4, 6 и 8 блока

РАЗМЕР И ФОРМА НА ЛАМЕЛНИЯ БЛОК

 • Ламелният блок представлява самоносен паралелепипед с 2 наклонени стени
 • Параметри на ламелния блок
 • Ширина 995 mmPict2
 • Дължина 720 mm
 • Височина 1310 mm
 • Маса 40 kg
 • Площ на сечение 17,4 m2 /m2

 

СХЕМА НА КАСЕТАТА EP- K6 С ШЕСТ ЛАМЕЛНИ БЛОКА

Pict01

 

Pict03

РЕД НА КАСЕТИТЕ EP-K СПОРЕД ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА

Pict04

Pict4

Избистрители ЕР-С

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

 • Пречистване на питейни води
 • Пречистване на технологични води

УПОТРЕБА

Избистрителите ENVI-PUR EP-C са универсално средство за непрекъснато отделяне на  суспендирани вещества от течна среда. Те имат широкоспектърно приложение включващо:
Pict 2

 • Питейни и промишлени води

– избистряне на повърхностни води

– омекотители на повърхностни води

– омекотители на подземни води

– сепарация на Fe и Mn от подземни води

 • Промишлени отпадъчни води  – пречистване на отпадъчни води чрез избистряне и утаяване
 • Градски отпадъчни води – отстраняване на фосфатите чрез утаяване

ПРЕДИМСТВА НА ТЕХНОЛОГИЯТА

Pict 4

 • Ниски инсталационни разходи
 • Ниски изисквания за застроена площ
 • Гъвкавост на експлоатацията
 • Лесни за обслужване съоръжения
 • Високо качество на продуцираната вода

 

ИНОВАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Новият машинно-технологичен дизайн на избистрителите EP-C отразява подобреното качество на решаващите технологични стъпки при пречистванeто на водата, които водят до следните резултати:

 • Прогресивна редукция на времето за задържане в системата
 • Високо качество на избистрената вода
 • Стабилно качество на избистрената вода при промяна на количественото или качествено натоварване на избистрителя

Успехът на избистрителния реактор EP-C се основава на оптимизирането на функциите на три основни технологични модули на новото съоръжение. Това са ускорени смесители, флокулантни камери, и ламелен сепаратор. В ускорения смесител протича съвършена хомогенизация на суровата вода и дозираните химикали, във флокулантното стъпало са образуват плътни флокули, които лесно се отстраняват от течността в зоната на ламелния сепаратор.

ТЕХНОЛОГИЧНА СХЕМА НА ИЗБИСТРИТЕЛИ  EP-C

Pict 6

 

1 – Вход на суровата вода
2 – Изход на избистрената вода
3 – Вход на коагуланта
4 – Вход на алкализиращия реактив
5 – Вход на полифлокулант
6 – Обезкаляване

 

УС – Ускорен смесител
ФК – Флокулантна камера
ЛС – Ламелен сепаратор

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ EP-C

Pict 7

 

Pict 8

Pict 8

Pict 10

 

Производствена програма:

 • Биологично пречистване на отпадъчни води
 • Пречиствателни станции за питейни води
 • Пластмасови шахти, септици и резервоари
 • Уловители за нефтопродукти
 • Мазнинозадържатели
 • Въздухотехника
 • Производство на метални елементи

Мембранни пречиствателни станции за питейни води AMAYA

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Пречистване на питейни води:

 • стационарни
 • мобилни

 

УПОТРЕБА

Мобилни мембранни пречиствателни станции за питейна вода

 • Аварийно захранване с питейна вода в кризисни ситуации като част от интегрирана спасителна система
 • Бързо захранване с питейна вода като част от хуманитарни и военни операции
 • Временна или постоянна замяна на малки стационарни пречиствателни станции за питейна вода
 • Осигуряване на питейна вода за спортни и културни събития

Стационарни мембранни пречиствателни станции за питейна вода

 • Постоянно осигуряване на питейна вода за села и предградия при неподходящи местни източници (проектиране на производителността точно според изискванията)
 • Захранване с питейна вода за малки и средни предприятия, болници, хотели и ваканционни селища
 • Част от комплексни проекти за производство, дистрибуция и доставки на питейна вода

ПРЕДИМСТВА НА ТЕХНОЛОГИЯТА  AMAYA

 • Нова технология на принципа на микрофилтрация през керамични мембрани с предварително коагулационно стъпало
 • Високо ефективно за избистряне и отстраняване на паразитни микроорганизми и вируси
 • Възможност за интегриране на сорбционно стъпало
 • Пълна автоматизация на работата
 • Дълъг живот на съоръженията
 • Ефективно предварително пречистване за обратна осмоза и нанофилтрация
 • Ниски експлоатационни разходи – потребление на ел. енергия 0,1 kWh/m
 • Модулна система – проекция на мощността „до ключ”

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Pict 9

*) Стационарните пречиствателни станции се проектират според специфичните изисквания на клиентапараметрите се различават

 

СХЕМА НА МЕМБРАННАТА ФИЛТРАЦИЯ

Pict 6

 

Pict 6

Pict

 

Производствена програма: 

› Биологично пречистване на отпадъчни води
› Пречиствателни станции за питейни води
› Пластмасови шахти, септици и резервоари
› Уловители за нефтопродукти
› Въздухотехника
› Производство на метални елементи
› Биологично пречистване на отпадъчни води

Мембранни пречиствателни станции за питейни води AMAYA

Тази уникална технология използва микрофилтрация през керамична мембрана и е проектирана предимно за пречистване на питейна и технологична вода. Също така е подходяща за едностъпално пречистване на повърхностни и подпочвени води.

 • Мобилно или стационарно подреждане
 • Висока производителност и надежност
 • Висока работна стабилност (стабилно качество на филтрата при променливо качесто на суровата вода)
 • Дълъг работен цикъл и дълъг живот на съоръжението
 • Технология подходяща за аварийно снабдяване с питейна вода в кризисни ситуации