Архив на категория: Избистрители EP-C

Избистрители ЕР-С

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

 • Пречистване на питейни води
 • Пречистване на технологични води

УПОТРЕБА

Избистрителите ENVI-PUR EP-C са универсално средство за непрекъснато отделяне на  суспендирани вещества от течна среда. Те имат широкоспектърно приложение включващо:
Pict 2

 • Питейни и промишлени води

– избистряне на повърхностни води

– омекотители на повърхностни води

– омекотители на подземни води

– сепарация на Fe и Mn от подземни води

 • Промишлени отпадъчни води  – пречистване на отпадъчни води чрез избистряне и утаяване
 • Градски отпадъчни води – отстраняване на фосфатите чрез утаяване

ПРЕДИМСТВА НА ТЕХНОЛОГИЯТА

Pict 4

 • Ниски инсталационни разходи
 • Ниски изисквания за застроена площ
 • Гъвкавост на експлоатацията
 • Лесни за обслужване съоръжения
 • Високо качество на продуцираната вода

 

ИНОВАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Новият машинно-технологичен дизайн на избистрителите EP-C отразява подобреното качество на решаващите технологични стъпки при пречистванeто на водата, които водят до следните резултати:

 • Прогресивна редукция на времето за задържане в системата
 • Високо качество на избистрената вода
 • Стабилно качество на избистрената вода при промяна на количественото или качествено натоварване на избистрителя

Успехът на избистрителния реактор EP-C се основава на оптимизирането на функциите на три основни технологични модули на новото съоръжение. Това са ускорени смесители, флокулантни камери, и ламелен сепаратор. В ускорения смесител протича съвършена хомогенизация на суровата вода и дозираните химикали, във флокулантното стъпало са образуват плътни флокули, които лесно се отстраняват от течността в зоната на ламелния сепаратор.

ТЕХНОЛОГИЧНА СХЕМА НА ИЗБИСТРИТЕЛИ  EP-C

Pict 6

 

1 – Вход на суровата вода
2 – Изход на избистрената вода
3 – Вход на коагуланта
4 – Вход на алкализиращия реактив
5 – Вход на полифлокулант
6 – Обезкаляване

 

УС – Ускорен смесител
ФК – Флокулантна камера
ЛС – Ламелен сепаратор

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ EP-C

Pict 7

 

Pict 8

Pict 8

Pict 10

 

Производствена програма:

 • Биологично пречистване на отпадъчни води
 • Пречиствателни станции за питейни води
 • Пластмасови шахти, септици и резервоари
 • Уловители за нефтопродукти
 • Мазнинозадържатели
 • Въздухотехника
 • Производство на метални елементи

Избистрители EP-C

Избистрителите ЕНВИ-ПУР ЕР-С са универсални съоръжения за непрекъснато отделяне на суспендирани вещества от течна среда. Тяхното приложение е много широко и обхваща:

 • Питейни и технологични води
  • Избистряне на повърхностни води
  • Омекотява не на подпочвени води
  • Омекотява не на повърхностни води
  • Отделяне на Fе и Mn от подпочвени води
 • Промишлени отпадни води
  • Пречистване на отпадни води чрез избистрителни и утаителни методи
 • Градски отпадни води
  • Отстраняване на фосфати чрез утаяване